Звіт про зміни у власному капіталі. Оцінка і облік поточних зобов’язань icon

Звіт про зміни у власному капіталі. Оцінка і облік поточних зобов’язань

Реклама:Скачати 121.71 Kb.
НазваЗвіт про зміни у власному капіталі. Оцінка і облік поточних зобов’язань
Дата конвертації20.06.2013
Розмір121.71 Kb.
ТипЗвіт
джерело

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Національний університет харчових технологій


Кафедра обліку та аудиту


Контрольна робота

З предмету: «Облік у зарубіжних країнах».


Виконала:


Перевірив:


Київ-2012

Варіант № 26

 1. Оцінка і облік поточних зобов’язань.

 2. Особливості відображення в обліку нематеріальних активів.

 3. Звіт про зміни у власному капіталі.

 1. Оцінка і облік поточних зобов’язань.

Саме визначення поточних зобов’язань відображене в МСБО 13 «Представлення в звітності поточних активів і поточних зобов’язань», що визначає поточні зобов’язання як «зобов’язання, що підлягають оплаті за вимогою кредитора або ліквідація (погашення) яких очікується протягом одного року з дати складання балансу». До їх складу включають:

 1. кредити банків та інші позики;

 2. частина довгострокової заборгованості, що підлягає погашенню протягом року з дати складання балансу (якщо не існує наміру рефінансувати борг на довгостроковій основі);

 3. дивіденди до виплати;

 4. нараховані передбачені (потенційні) зобов’язання;

 5. торгова кредиторська заборгованість та інші нараховані зобов’язання (витрати);

 6. нараховані податки;

 7. доходи майбутніх періодів.

В основному зобов’язання пов’язані з оплатою двох сум:

- основної (чи первісної) суми боргу;

- відсотків, нарахованих на основну суму.

Для обліку заборгованості перед постачальниками за придбані, але не сплачені товарно-матеріальні цінності та послуги серед значної кількості розрахункових рахунків використовується реальний, балансовий, пасивний рахунок "Рахунки до сплати". При виникненні заборгованості перед постачальниками рахунок кореспондує, як правило, з матеріальними рахунками, а при погашенні - з рахунком "Грошові кошти". Так, придбання товарів у кредит відображається.

Якщо у процесі придбання товарно-матеріальних цінностей мають місце випадки їх повернення постачальнику або надання постачальниками комерційних знижок, то в обліку використовується рахунок "Повернення запасів і знижки". Він є регулюючим, контрактивним до рахунків "Запаси" (при постійній системі обліку запасів) або "Витрати на придбання запасів" (при періодичній системі обліку запасів) рахунком. На суму повернених постачальникам товарно-матеріальних цінностей або отриманих від них комерційних знижок в обліку складається бухгалтерське проведення:

До короткострокових зобов'язань відносяться також короткострокові векселі, за допомогою яких можуть здійснюватися розрахунки з постачальниками і банками.

Вексель до сплати - це зобов'язання по погашенню суми заборгованості та відсотків, яке звичайно підтверджується офіційним документом - кредитною угодою (векселем), в якому вказують конкретний термін і розмір платежу. Відсотки є платою за користування кредитом протягом визначеного часу. Сума заборгованості по відсотках визначається:

Основна сума заборгованості = Ставка відсотків * Термін користування кредитом

Отже, вексель є не тільки платіжним, а і кредитним інструментом.

Облік розрахунків з кредиторами із застосуванням вексельного обігу ведеться на реальному, балансовому, пасивному рахунку "Векселі до сплати".

Після оплати векселя складаються бухгалтерські проведення:

1) на основну вартість векселя

2) на суму відсотків по векселю

При застосуванні векселів в розрахунках з банками за банківські позики можуть використовуватися два види векселя, залежно від способу сплати відсотків: відсотковий і безвідсотковий.

Облік векселів до сплати ведеться однаково, незалежно від того, є вони довго- чи короткостроковими зобов'язаннями.

Нараховані витрати, або нараховані зобов'язання, відображаються в обліку відповідно до принципу нарахування. Це витрати звітного періоду, які ще не сплачені і не зафіксовані в обліку. їх відображають в обліку в кінці звітного періоду коригуючими записами. Якщо не зробити такі бухгалтерські проведення, то в Звіті про прибутки та збитки буде зменшена фактична сума витрат періоду, що вплине на реальність суми прибутку. Кредиторська заборгованість, показана в Балансі, також не буде достовірною. Тому в кінці звітного періоду виявляються і відображаються зобов'язання, що припадають на поточний звітний період і визнаються витрати по них.

Дивіденди до сплати - це сума заборгованості корпорації по оголошених, але ще не сплачених дивідендах. Дивіденди - це розподіл накопиченого чистого прибутку. їх виплата здійснюється на підставі рішення ради директорів, що фіксується в спеціальних документах. Рада директорів може прийняти будь-яке рішення щодо суми нерозподіленого прибутку: спрямувати його повністю чи частково на погашення позики, розвиток виробництва чи на виплату дивідендів. Тому заборгованості по дивідендах не існує, доки рада директорів не оголосить про намір їх виплатити. Дивіденди можуть бути виплачені у формі грошових коштів, негрошових активів або навіть додатково випущеними акціями. Звичайно між датою оголошення і датою виплати минає деякий час, протягом якого оголошені дивіденди і є короткостроковими зобов'язаннями компанії.

^ 2. Особливості відображення в обліку нематеріальних активів.

Особливості відображення в обліку нематеріальних активів регулює МСБО 38 «Нематеріальні активи». Відповідно до нього активи враховуються за собівартістю. Собівартість включає усі витрати і витрати, необхідні для підготовки нематеріального активу до його використання. Якщо нематеріальні активи купується в обмін на акції чи інші активи, собівартість нематеріального активу визначається як справедлива ринкова вартість виплачуваної винагороди або як ринкова вартість отриманого нематеріального активу, якщо вона більш точно визначена. При покупці декількох нематеріальних активів або комбінації нематеріальних та матеріальних активів собівартість має бути розподілена на основі справедливих ринкових вартостей або на основі відносних вартостей продажу. Нематеріальні активи мають амортизуватися систематичним віднесенням на рахунок витрат протягом терміну їх корисної дії. Нематеріальні активи повинні амортизуватись протягом періоду, що не перевищує термін, установлений МСБО.

Нематеріальні активи можуть бути розподілені на основі наступних критеріїв:

 1. ідентифікованість: окремо ідентифіковувані або неідентифіковувані;

 2. очікуваний період надання переваг, обмежений законом або контрактом, пов'язаний з людським або економічним факторами, нескінченний або невизначений;

 3. відокремленість від усього підприємства: права передані без права передачі власності, продавані і невідокремлені від підприємства або від значної його частини;

 4. спосіб придбання: придбані окремо, у групі, у результаті бізнес комбінування або вироблені усередині.

До основних нематеріальних активів відносять:

 1. патенти – надають власнику ексклюзивне право використовувати, робити і продавати продукт або процес протягом 17 – літнього періоду без втручання або зазіхань інших сторін;

 2. франшиза – контрактна угода, у якій одна франчайзингова компанія – сторона передає іншій стороні, франчайзеру, право продавати визначені товари чи послуги, використовувати визначені торгові марки чи торгові імена, здійснювати визначені функції звичайно у визначеному географічному регіоні;

 3. авторські права – права, дані урядам всім авторам, художникам, музикантам, скульпторам та іншим діячам мистецтва на їх твори.

 4. лізгольд – контрактна угода між орендодавцем і орендарем, що надає орендареві право користування певним майном, що знаходиться у власності орендодавця, на визначений період часу в обмін на встановлені і звичайно періодичні платежі коштів;

 5. організаційні витрати – витрати, понесені при формуванні корпорації, такі як оплата послуг андерайтерів за розміщення емісій;

 6. торгова марка або торгове ім’я – слово, фраза або символ, що відрізняє чи ідентифікує певне підприємство або продукт;

 7. гудвіл – характеризує репутацію компанії. Гудвіл унікальний , тому що, на відміну від дебіторської заборгованості, ТМЦ і патентів, що можуть бути окремо продані чи виміняні на ринку, він може бути ідентифікований тільки з цілим підприємством. Гудвіл враховується тільки при покупці цілого бізнесу, тому що він є цінним рахунком діючої фірми. Гудвіл, розроблений внутрішньо, не повинен капіталізуватися в рахунках, тому що вимір його компонентів і співвіднесення поточних витрат з майбутніми перевагами представляється занадто складним. Майбутні переваги гудвілу можуть не мати ніякого відношення до витрат, понесених у процесі його розробки. Гудвіл навіть може існувати без будь-яких визначених витрат, понесених для його розробки.

Для обліку гудвілу справедлива вартість чистих матеріальних активів і ідентифікуємих нематеріальних активів порівнюються з ціною покупки бізнесу. Гудвіл є залишком: перевищення вартості над справедливою вартістю чистих ідентифікуємих активів, що купуються. Гудвіл часто визначається в балансовому звіті як перевищення вартості над справедливою вартістю чистих активів, що здобуваються.

Витрати на дослідження і розробку відносяться до витрат періоду і можуть бути визнані нематеріальним активом. Однак для цього вони повинні задовольняти загальному визначенню нематеріальних активів і загальним критеріям визнання. Крім того одночасно повинні виконуватись наступні додаткові вимоги:

 • твердий намір компанії завершити створення нематеріального активу і використовувати його чи продати в наступні періоди;

 • можливість використовувати чи продати актив;

 • технологічна обґрунтованість можливості завершення створення нематеріального активу, який можна буде використовувати чи продати;

 • здатність компанії оцінити з достатньою надійністю витрати, що відносяться до розробки даного активу;

 • підтвердження того яким чином можуть бути отримані майбутні економічні вигоди від користування активу. Для підтвердження економічних вигод, що містяться в активі, може бути використана методика аналізу потоків коштів, запропонована в МСБО 36 (Нематеріальні активи);

 • наявність достатніх технічних, фінансових і інших ресурсів для завершення розробок і наступного використання чи продажу активів.

Собівартість внутрішньо створеного нематеріального активу включає усі витрати, що можуть бути безпосередньо розподілені чи віднесені на розумній і послідовній основі на створенні і підготовку активу до його використання за призначенням.

Собівартість включає:

 1. будь-які витрати, які відносяться на створюваний актив, такі як мито за реєстрацію юридичного права та амортизацію патентів і ліцензій, використаних для створення активу.

 2. витрати на матеріали і послуги, використані чи спожиті при створенні нематеріального активу;

 3. накладні витрати, які необхідні для створення активу і які можуть бути на розумній і послідовній основі віднесені на актив;

 4. заробітню плату та інші витрати, пов’язані з працівниками безпосередньо зайнятими в створенні активу.

До витрат, які не включаються до собівартості внутрішньо створеного нематеріального активу, належать:

 1. витрати на підготовку персоналу до експлуатації активу;

 2. торгові, адміністративні та інші загальні накладні витрати, крім тих, котрі можуть бути безпосередньо віднесені на підготовку активу до використання;

 3. чітко встановлювальна неефективність і первісні операційні збитки, понесені до досягнення планових показників активу.

^ 3. Зміст про зміни у власному капіталі.

Зміст і форма Звіту про власний капітал, а також загальні вимоги щодо розкриття його статей регламентуються Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 5 "Звіт про власний капітал", затвердженим наказом Мінфіну України від 31.03.99 № 87.

Метою складання Звіту про власний капітал є розкриття інформації про зміни в складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду.

Однак при складанні цього звіту необхідно враховувати вимоги інших П(С)БО, а саме:

1) П(С)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності” та П(С)БО 2 “Баланс”, в яких наводиться визначення більшості елементів капіталу;

2) П(С)БО 6 “Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах” щодо визначення сум коригувань нерозподіленого прибутку;

3) П(С)БО 12 “Фінансові інвестиції ” щодо складання Звіту про власний капітал підприємства, яке обліковує інвестиції у дочірні, асоційовані або спільні підприємства за методом участі в капіталі.

^ Звіт про власний капіталзвіт, який відображає зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду.

У складі власного капіталу підприємства виділяють такі види капіталу:

 • статутний капітал;

 • пайовий капітал;

 • додатковий вкладений капітал;

 • інший додатковий капітал;

 • резервний капітал;

 • нерозподілений прибуток;

 • неоплачений капітал;

вилучений капітал.

Таким чином, Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку "Подання фінансових звітів" передбачає два підходи до подання інформації у Звіті про зміни у власному капіталі. При застосуванні першого підходу у Звіті про зміни у власному капіталі узагальнюються абсолютно всі зміни у власному капіталі за звітний період. Цей звіт має форму таблиці (рис. 1.), в якій узгоджується сальдо кожного компоненту власного капіталу на початок і кінець звітного періоду.Рис. 1. Підходи до подання інформації про зміни у власному капіталу

Другий (альтернативний) підхід до подання інформації про зміни у власному капіталі передбачає відображення у Звіті лише визнаних у складі власного капіталу доходів та витрат, а також прибутків та збитків. Згідно з цим підходом узгодження залишків власного капіталу, резервів, нерозподіленого прибутку на початок і кінець звітного періоду, інші зміни у власному капіталі (інвестиції власників, розподіл прибутку між ними тощо) розкриваються у Примітках до фінансової звітності.

Для заповнення Звіту про зміни капіталу (форма № 3) використовуються дані синтетичного й аналітичного обліку рахунків розділу VII "Капітал" та розділу VIII "Фінансові результати" Плану рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності організації.

У рядку 010 "Статутний капітал" відображається сума статутного капіталу, яка зафіксована у зареєстрованих в належному порядку установчих документах, а також суми його збільшення і зменшення протягом звітного періоду.

У рядку 020 "Додатковий капітал" відображається рух додаткового капіталу у вигляді приросту вартості майна внаслідок його дооцінки, отриманого емісійного доходу.

У рядку 030 "Резервний капітал" наводиться сума резервного фонду, який формується згідно із законодавством Російської Федерації і направляється на покриття збитків, погашення облігацій акціонерного товариства та викуп його акцій.

При формуванні Звіту про зміни капіталу інформація рядка 050 про нерозподілений прибуток минулих років і звітного року (непокритий збиток минулих років і звітного року) може показуватися за однією статтею або відокремлено.

У рядку 070 "Цільові фінансування і надходження" відображається рух коштів, отриманих некомерційними організаціями з відповідних джерел фінансування своєї діяльності.

У розділі "Резерви майбутніх витрат" (рядки 080-089) відображаються дані про залишки на початок і кінець звітного періоду резервів майбутніх витрат, які створюються підприємством.

У розділі "Оцінні резерви" (рядки 090-099) відображаються дані про залишки та рух коштів резервів сумнівних боргів.

У розділі "Зміни капіталу" (рядки 100-130) розкривається інформація про джерела збільшення капіталу та причини його зменшення, а також розміри капіталу на початок і кінець звітного періоду. Заповнюється розділ "Зміни капіталу" лише господарськими товариствами.

У розділі "Дебіторська та кредиторська заборгованість" розкривається інформація про дебіторську та кредиторську заборгованість, яка обліковується на рахунках розділу VI "Розрахунки" Плану рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності організації. При цьому окремо виділяється короткострокова і довгострокова заборгованість, а також заборгованість, по якій минули передбачені договорами терміни погашення, і заборгованість, яка вважається простроченою понад три місяці.

У розділі "Майно, що амортизується" наводиться розшифровка складу нематеріальних активів, основних засобів, доходних вкладень у матеріальні цінності, які належать організації. Враховуючи те, що інформація про рух майна, яке амортизується, відображається у даному розділі за первісною вартістю, дані про нараховану суму амортизації нематеріальних активів, основних засобів, доходних вкладень у матеріальні активи наводяться у цьому розділі довідково. Крім того, довідково відображаються дані, що характеризують зміни вартості основних засобів внаслідок переоцінки, добудови, реконструкції, часткової ліквідації; про балансову вартість майна, переданого підприємством у заставу згідно з договором; про вартість майна, по якому амортизація не нараховується або нарахування тимчасово призупинене.

У розділі "Рух коштів фінансування довгострокових інвестицій і фінансових вкладень" відображається наявність власних та залучених коштів і їх використання на капітальні та інші вкладення довгострокового характеру.

У розділі "Фінансові вкладення" наводиться розшифровка складу довгострокових і короткострокових фінансових вкладень підприємства на початок і кінець звітного періоду, облік яких ведеться на рахунках бухгалтерського обліку довгострокових і короткострокових фінансових вкладень.

У розділі "Витрати звичайних видів діяльності" відображаються витрати підприємства, які згруповані за елементами: матеріальні витрати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні потреби, амортизація, інші витрати.


Список використаної літератури:

1. Облік у зарубіжних країнах - Губачова О.М.

2. Фінансовий менеджмент - Шелудько В.М.

4. http://posibnyky.vntu.edu.ua/buh_ob/buhg_2/144.htm

5.http://pidruchniki.ws/12270303/buhgalterskiy_oblik_ta_audit/harakteristika_zvitu_ 6. pro_zmini_vlasnomu_kapitali_primitok_finansovoyi_zvitnosti

7. http://www.refine.org.ua/pageid-592-7.html

Додати документ в свій блог або на сайт


Реклама:

Схожі:

Звіт про зміни у власному капіталі. Оцінка і облік поточних зобов’язань iconВступ 2 сутність, види І завдання аудиту 3 організація аудиторської діяльності 8
У результаті цього відбуваються господарські операції, основними наслідками яких є виникнення зобов'язань, дебіторської заборгованості,...

Звіт про зміни у власному капіталі. Оцінка і облік поточних зобов’язань iconІнформація про зобов'язання емітента Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис грн.) Відсоток за користування коштами (% річних)
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1164,5 тис грн, Поточні зобов`язання зі страхування 8 тис грн., Поточні зобов`язання...

Звіт про зміни у власному капіталі. Оцінка і облік поточних зобов’язань iconЗакон закон України „Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань від 22 листопада 1996 року n 543/96-вр преамбула закону Не поширення дії цього закону на комунальні підприємства. Доповнити реченням
Нормативний документ, яким вносяться зміни або який приймається для врегулювання певного питання

Звіт про зміни у власному капіталі. Оцінка і облік поточних зобов’язань iconЗвіт про рух грошових коштів Форма n 3 за 2011 рік Код за дкуд 1801004 Стаття Код За звітний період За аналогічний період попереднього року 1 2 3 4 I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 2885 ( ) 2688 ( )

Звіт про зміни у власному капіталі. Оцінка і облік поточних зобов’язань iconСтруктура зобов'язань з кредитування

Звіт про зміни у власному капіталі. Оцінка і облік поточних зобов’язань iconСтруктура зобов'язань з кредитування

Звіт про зміни у власному капіталі. Оцінка і облік поточних зобов’язань iconСтруктура зобов'язань з кредитування

Звіт про зміни у власному капіталі. Оцінка і облік поточних зобов’язань iconСтруктура зобов'язань з кредитування

Звіт про зміни у власному капіталі. Оцінка і облік поточних зобов’язань iconЗапит цінових пропозицій
Цей запит не є конкурсом та не означає проведення конкурсу у значенні Цивільного кодексу України та не накладає на нас будь-яких...

Звіт про зміни у власному капіталі. Оцінка і облік поточних зобов’язань iconДоговір № А
Договору про надання банківської гарантії виконання зобов’язань №893/10-г від 05. 08. 2010 р в особі Генерального Директора Гюндогду...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©s2.nauch.com.ua 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи